Google vừa cập nhật tiện ích mở rộng của Chrome có tên AdWords & Google Ads API Web Navi. Tiện ích mở rộng này hiển thị các API AdWords và dịch vụ API quảng cáo của Google. Gồm các trang tham chiếu liên quan đến trang web trải nghiệm Quảng cáo Google mới mà bạn đang duyệt.

Tiện ích mở rộng AdWords & Google Ads API Web Navi

Tiện ích mở rộng AdWords & Google Ads API Web Navi

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về một số thật ngữ chính:

Google Ads API (AdWords API) là gì?

Google Ads API hay còn gọi là giao diện lập trình ứng dụng. Cho phép nhà phát triển tạo và sử dụng các ứng dụng. Có khả năng tương tác trực tiếp với chi tiết tài khoản của họ trên máy chủ Google Ads.
API có thể giúp nhà quảng cáo quản lý hiệu quả tài khoản và chiến dịch Google Ads lớn. Ví dụ: bạn có thể tạo dữ liệu Google Ads để sử dụng với các hệ thống khác như tạo báo cáo thông thường và thực hiện các điều chỉnh chiến dịch hàng loạt.
Để sử dụng Google Ads API (AdWords API), bạn sẽ cần tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) và Mã của người phát triển.
Google Ads API (AdWords API) là tùy chọn tốt cho những nhà quảng cáo có nhà phát triển hoặc lập trình viên có kỹ năng về kỹ thuật. Nếu bạn không có các tài nguyên này. Hãy dùng thử Google Ads Editor thay thế.

Tiện ích mở rộng AdWords & Google Ads API Web Navi

Theo Google, tiện ích Chrome mới này sẽ hiển thị tài nguyên API AdWords và Google Ads API. Ví dụ: hướng dẫn, trang tham chiếu dịch vụ, tham chiếu báo cáo) liên quan đến trang web của người dùng Google Ads mới đang truy cập.
Google giải thích cách sử dụng qua ví dụ như được hiển thị trong hình động bên dưới:

AdWords & Google Ads API Web Navi

Khi người dùng nhấp vào biểu tượng tiện ích trong khi duyệt trang Nhóm quảng cáo của trải nghiệm Google Ads mới. Tiện ích mở rộng sẽ hiển thị các tài nguyên có liên quan cho AdWords API. Ví dụ: Đối tượng, Phương pháp và Dịch vụ, Báo cáo hiệu suất AdGroupService và Nhóm quảng cáo. Khi người dùng nhấp vào tab Google Ads API (Beta), tài nguyên của nó sẽ được hiển thị thay thế.
Theo đó, từ Nhóm Google Ads API, tài nguyên trong mỗi tab sẽ được chia thành các phần – Hướng dẫn, Dịch vụ và Báo cáo cho AdWords API; Hướng dẫn, Dịch vụ và Trường cho Google Ads API. Đối với các dịch vụ, công cụ luôn hiển thị phiên bản API mới nhất.
Tiện ích mở rộng này có sẵn để tải xuống trực tiếp từ trang tiện ích mở rộng.
Xem thêm Tiện ích mở rộng của Google Chrome dành cho Marketers (Phần 3)